طرح پاسخ به شبهات کتابهای دکتر سها

با توجه به گستردگی انتشار کتابهای دکتر سها در فضای مجازی، طرح پاسخ به شبهات کتابهای دکتر سها در دستور کار ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی قرار گرفت و در این زمینه، مقاله‌ها، کتابها و پایان‌نامه‌های زیادی به نگارش در آمده است.

برخی از مهم‌ترین آنها عبارت است از:

1ـ «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن دکتر سها)» در مقطع سطح چهار حوزه علمیه قم، از سوی «آقای یوسف جمالی» که از سال 1393 شمسی شروع شده است.

2ـ «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن کریم در شهر قم از سوی «خانم سمانه تمیزی» که در سال 1394 شمسی شروع شد و در آذر سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

3ـ «بررسی شبهات موهم نظام طبقاتی قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی «خانم مینا موسوی» در سال 1394 شمسی شروع شد و در دی ماه سال 1395 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

4ـ «پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن» در مقطع دکترا از دانشکده اصول دین در شهر مقدس قم که از جانب «آقای ایرج محبوبی» در مهر سال 1394 شمسی، شروع شده و در 23 شهریور سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

5ـ «تحلیل انتقادی نظریه اسطوره انگاری داستان‌های قرآن» در مقطع دکترای تخصصی از دانشکده اصول دین از سوی «خانم فاطمه تقویان» که از سال 1394 شمسی، نگارش آن، آغاز شده است.

6ـ «مقام و شخصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم با تأکید بر شبهات جدید» در مقطع دکترا از دانشکده اصول دین شعبه تهران، از سوی «خانم طیبه صداقتی» که از پاییز سال 1394 شمسی آغاز شده است.

7ـ «مقام و منزلت انسان در قرآن با تأکید بر نقد شبهات جدید (بررسی فصل نهم کتاب نقد قرآن)» در مقطع دکترا از دانشکده اصول دین، شعبه تهران، از سوی «خانم اکرم منتظری» که از پاییز سال 1394 شمسی شروع شده است.

8ـ «نقد شبهات ناظر برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم و فنون قرائت قرآن (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) در شهر تهران که از سوی «خانم صدیقه فرهادیان» در سال 1394 شمسی شروع شد و در 27 اردی بهشت سال 1396 شمسی، مورد دفاع قرار گرفت.

9ـ «نقد شبهات ناظر به آموزه‌های سیاسی و حکومتی قرآن و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی خانم «زینب عباس‌زاده» در سال 1394 شمسی شروع شد و در سوم اسفند سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

10ـ «رد شبهات معاصر پیرامون کیهان‌شناسی قرآنی» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی خانم «هاجر بهرامی» در سال 1394 شمسی آغاز شده است.

11ـ «پاسخ به شبهات خشونت‌طلبی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی «خانم آرزو خواجه» در سال 1394 شمسی شروع شده و در دوم اسفند سال 1395 شمسی، دفاع شده است.

12ـ «زهد پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) با تأکید بر نقد شبهات تأمین جنسی (بررسی فصل هفتم کتاب نقد قرآن دکتر سها)» در مقطع دکترا از دانشگاه معارف اسلامی در شهر قم، از سوی «آقای اباذر جعفری» که از بهار 1394 شمسی، شروع شده است.

13ـ «تحلیل اوصاف انسان در قرآن با رویکرد پاسخ‌گویی به شبهات کتاب نقد قرآن» که توسط «خانم یلدا قدسی» در مقطع سطح سه از جامعة الزهرا (علیها السلام) در شهر قم، در سال 1394 شمسی، تصویب و شروع به نگارش شده است.

14ـ «ازدواج‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قرآن با پاسخ‌گویی به شبهات جدید (شبهات مستشرقان و کتاب نقد قرآن)» در مقطع دکترا از مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه (مجتمع امام خمینی) در قم، از سوی «آقای محمد حسین اکرمی» که در سال 1395 شمسی شروع شده است.

15ـ «شبهات نجومی قرآن با تأکید بر پاسخ به کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه معارف اسلامی در شهر قم که از سال 1395 شمسی، از سوی «خانم راحیل قربانی» در حال نگارش است.

16ـ «آثار تربیتی تعهدات اخروی با رویکرد پاسخ به کتاب نقد قرآن دکتر سها» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده اصول دین، شعبه قم از سوی «آقای محمد حسن طوسی» که از سال 1395 شمسی شروع شده است.

17ـ «نقد شبهات معاصر در مورد آزادی، عقیده و بیان در قرآن (بررسی فصول 6 و 10 و 14 و 15 و 16 و 17 کتاب نقد قرآن: دکتر سها) در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) از سوی «آقای سید ایوب نجیبی» که از بهار سال 1395 شمسی شروع شده است.

18ـ «کرامت زن در قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن» در مقطع سطح سه جامعة الزهراء (علیها السلام) در شهر قم، از سوی «خانم ثریا شاعیدی» که از سال 1395 شمسی شروع شده است.

19ـ «اخلاق اجتماعی در قرآن با محوریت نقد قرآن دکتر سها» در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان که توسط «خانم صدیقه صابری» از سال 1395 شمسی، شروع شده و در 25 دی سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

20ـ «قیامت در قرآن با تأکید بر نقد شبهات کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده اصول دین در شهر تهران که از سوی خانم «فاطمه ارسی» در سال 1395 شمسی، شروع شده است.

21ـ «نقض شبهات اتهام اخلاق طبقاتی در قرآن» که از سوی «آقای سید مهدی جلیل پور» در مقطع دکترای تخصصی از دانشکده اصول دین در شهر قم، در سال 1395 شمسی، شروع به نگارش شده و در 15 اسفند سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

22ـ «دلایل قرآنی نبوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با رویکرد پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن دکتر سها» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم قرآنی در شهر اصفهان که از سوی «خانم رقیه صادقی» در سال 1395 شمسی، شروع شده است.

23ـ «روش‌های هدایت قرآن با تأکید بر نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده اصول دین در شهر تهران که از سوی «خانم صدیقه قمی تفرشی» در سال 1395 شمسی، آغاز شده است.

24ـ «بررسی و پاسخ به شبهات تعارض در آیات قرآن (در خصوص آیات مربوط به خداشناسی)» در مقطع سطح سه از مؤسسه آموزش تخصصی علم کلام در شهر قم که توسط «آقای قاسم محبی» در ماه مهر سال 1395 شمسی، شروع به نگارش شده است.

25ـ «نظریه اخلاق فراطبقاتی قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات» در مقطع دکترای تخصصی از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که توسط «آقای عبدالحسین شورچه» از بهمن سال 1395، آغاز شده است.

26ـ «بررسی شبهه تناقض در قرآن با توجه به کتاب نقد قرآن دکتر سها» که توسط «حسین صداقت» در مقطع سطح سوم از مرکز آموزش تخصصی کلام (مؤسسه امام صادق [علیه السلام]) در شهر قم، از سال 1395 شمسی، شروع شده است.

27ـ «نقد شبهات ناظر به انتساب اضلال به خداوند با تأکید بر شبهات دکتر سها» که توسط «خانم لیلا نادری» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم، از اسفند سال 1395 شمسی، شروع شده و در 20 اسفند سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

28ـ «بررسی شبهات قابل فهم بودن قرآن با تکیه بر کتاب نقد قرآن» که توسط «خانم هاجر جوادی» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم، از بهمن سال 1395 شمسی، شروع شده است.

29ـ «عدالت در نظام حقوقی قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات (موانع عدالت در قرآن بر اساس کتاب نقد قرآن دکتر سها)» که توسط «آقای نجیب الله حکیمی» در مقطع دکترای تخصصی در مجتمع امام خمینی (قدس سره) وابسته به جامعة المصطفی العالمیه در شهر قم، از دی ماه سال 1395 شمسی، شروع شده است.

30ـ «نظام عادلانه طبقات اجتماعی در قرآن و نقد شبهات مربوط به آن (مطالعه موردی: کتاب نقد قرآن دکتر سها)» که توسط «آقای محمد مهدی غریبی» در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه قرآن و حدیث شعبه تهران، در اسفند سال 1395 شمسی، شروع شده است.

31ـ «شبهات مرتبط با موانع رشد و توسعه در اسلام با تأکید بر کتابهای دکتر سها» که توسط «خانم مریم مهدی‌پور» در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی در دولت‌آباد اصفهان، از اسفند سال 1395 شمسی، شروع شده است.

32ـ «نقد و بررسی شبهات پیرامون عدالت، آزادی و پیشرفت در آیات قرآن» که از سوی «آقای محمد اسماعیل ابراهیمی فرد» در مقطع سطح سه از حوزه علمیه قم در اسفند سال 1395 شمسی، شروع شده و در 12 بهمن سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

33ـ «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده تفسیر و معارف قرآن در شهر قم که از سوی «خانم الهام اسلامی» از سال 1396 شمسی، شروع به نگارش شده و در 21 اسفند سال 1396 شمسی، دفاع شده است.

34ـ «نقد شبهات پیرامون قتل غیر مسلمانان در قرآن با محوریت کتاب نقد قرآن دکتر سها» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم قرآنی دولت‌آباد اصفهان که توسط «خانم عاطفه کیخسروی» از بهار سال 1396 شمسی، شروع به نگارش شده است.

35ـ «نقد شبهات اقتصادی با تأکید بر شبهات نقد قرآن سها» که توسط «آقای سید علی حسینی» در مقطع دکترای تخصصی از جامعة المصطفی العالمیه در شهر مشهد مقدس، از 20 شهریور سال 1396 شمسی، شروع به نگارش شده است.

36ـ «بررسی شبهات مرتبط با تأمین مالی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در قرآن با تأکید بر کتابهای دکتر سها» در مقطع سطح سه حوزه علمیه در شهر قم که از ماه آذر سال 1396 شمسی از سوی «سید میر شمس الله سید رضایی» شروع به نگارش شده است.

و …