بسم الله الرحمن الرحیم

از رساله «چالش‌های سبک زندگی قرآنی و مدرنیته با تأکید بر خانواده» در مقطع دکترای تخصصی، توسط دکتر اکبر محمودی، دفاع شد.

نویسنده از این رساله دکترا در دانشگاه معارف اسلامی در سال 1395 شمسی، دفاع کرده است.

وی در چکیده آورده است:

قرآن کریم، آخرین و کامل‌ترین کتاب آسمانی در آخرین و کامل‌ترین دین خدادادی با نام «اسلام»، نوعی از سبک زندگی را به بشریت ارائه می‌دارد که در همه عرصه‌های کردارها و گفتارها در حوزه‌های فردی، خانوادگی، ملی، بین ‌المللی و محیط زیستی و در همه ابعاد عبادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، علمی، خوراکی، پوشاکی، سکونتی، بهداشتی، آرایشی، رفاهی، تفریحی، هنری، فنی و …، دارای برنامه است. این نوع از سبک زندگی، ادعای جهانی بودن دارد. در برابر قرآن کریم، طراحان و متفکران مدرنیته نیز نوعی از سبک زندگی را به بشریت عرضه می‌دارند که به طور کامل، سکولار و از هر محدودیت و تقیدی، به دور است. این شیوه از سبک زندگی نیز ادعای جهانی‌سازی دارد. بنابراین، بشر در برابر دو نوع از سبک زندگی با ادعای گستره جهانی قرار می‌گیرد که با هم در چالش هستند. برای بررسی امور چالشی این دو نوع از سبک زندگی با تأکید بر خانواده ـ بر اساس روش تحقیق تحلیلی، توصیفی و توسعه‌ای ـ ابتدا مؤلفه‌های عمومی آن دو در قالب مبانی، اصول و اهداف، استخراج می‌شود و سپس، مؤلفه‌های آن دو شیوه از سبک زندگی در حوزه خانواده ـ بر حسب استقراء ـ در قالب مؤلفه‌های معنوی، جنسی، ساختاری، فرزندپروری، اخلاقی و حقوقی، استنباط و مورد تحلیل قرار می‌گیرد. پس از آن، راه‌کارهای نظری و عملی جهت برون‌رفت از چالش‌های ذکر شده، ارائه می‌شود. از آن جایی که ـ طبق ادله قطعی و قوی ـ دیدگاه نگارنده بر این است که از میان دو الگوی: سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرنیته، تنها سبک زندگی قرآنی، الگوی مطلوبی برای زندگی بشری است، به همین جهت، در جایگاه ارائه راه‌کارها، تلاش بر این است که از آموزه‌های سبک زندگی قرآنی، بیش‌تر بهره برده شود.

برای نویسنده، آرزوی موفقیت و پشرفت در همه زمینه‌های زندگی داریم.